Thợ 1 : Sử dụng phím  ↑ Để gắp, Phím ↓ Để ném bom
Thợ 2 : Sử dụng phím S Để gắp, Phím W ném bom
Nhiệm vụ của bạn là điều khiển 2 anh thợ đào vàng gắp những cục vàng ở dưới mỏ vàng.

Bình luận